“CookKlick Sticker Contest"

ประกาศผลกิจกรรม “CookKlick Sticker Contest" ขอบคุณการตอบรับจากทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมากนะคะทาง CookKlick จึงตัดสินใจให้รางวัลเพิ่ม รวมเป็น 7 รางวัล ค่าขอแสดงความยินดีกับทั้ง 7 ท่าน ดังนี้ค่ะ

รางวัลที่ 1  คุณ ณัฐกานต์ รัตนารังสรรค์
รางวัลที่ 2 คุณ ไพฑูรย์ ปฏิสนธิเจริญ
รางวัลที่ 3 คุณ อลิสา นุรักษ์เข
รางวัลที่ 4 คุณ ณัฐพล ตันตระการสกุล
รางวัลที่ 5 คุณ อรปรียา ผาแดง
รางวัลที่ 6 คุณ ภัณฑิรา แซ่เฮง
รางวัลที่ 7 คุณ จิตราภรณ์ มาลัยกนก

รางวัลที่ 1

คุณ ณัฐกานต์ รัตนารังสรรค์

รางวัลที่ 2

คุณ ไพฑูรย์ ปฏิสนธิเจริญ

รางวัลที่ 3

คุณ อลิสา นุรักษ์เข

รางวัลที่ 4

คุณ ณัฐพล ตันตระการสกุล

รางวัลที่ 5

คุณ อรปรียา ผาแดง

รางวัลที่ 6

คุณ ภัณฑิรา แซ่เฮง

รางวัลที่ 7

คุณ จิตราภรณ์ มาลัยกนก

< Back